Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 5,

Zelfs oorfprong of afkomst in te laaten; met één woord om eerst de uitwerkingen, die hetzelve in en rondom ons te weege brengt in een helder daglicht te ikllen, alvoorens zij op zichneemen, desZelfs werking op het heelal te verklaaren.

Dé zeekcrfLC wijze om van het aanweezen eener Magneecifche vloeiftoffe overtuigd te worden, zoude gewisfelijk zijn , indien men die door de uicer-' Iijkë zintuigen gewaar konde worden , doch men behoefden niet veel tijds of woorden te verfpillen, om' de Gecommitteerden te overtuigen, dat de fijnheid der/, lve niet toelaat , om door deeze uiterlijke werktuigen onderzogt te word.n; zij is niet, als de elearieke vloeiltoffe lichtgeevende en zigtbaar; deszelfs werking is niet, gelijk de aai,trekkingskragt der Magneet, een voorwerp voor ons gezi;;r; ffl kan niet gerooken of gefmaakt worden, derzelver voortgang is ongemerkt, zij omringd ons, zij dringt door in ons geheel lighaams - geftcl zonder dat men derzelver aanweezen door het zintuig des gevocls gewaar word , indien hec derhalven in en om ons aanweezig is, zoo gefchied die op eene volkoomen ongevoelbaare wijze; er zijn onder de voorftanders van hec Magnetismus, dieVoorgéeven, dat men hef zien kan, wanneer het van de toppen der vingeren, die aan hetzelve tot geleiders dienen, ontlast word/ dat zij het gevoelen, wanneer de Magnetifcur zijn Vinger langs hun aangezigt of hand 'beweegt, in' D a hef

Sluiten