Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 77

derwerping betaald word, en hij dus meent ons des te grooter voldoening te zullen verfchaffen, als hij voorgeeft fommige gewaarwordingen te gevoelen; en wij zullen weldra de bepaalde oorzaaken gevonden hebben, waaraan wij deeze uitwerkfelen kunnen toefchrijven, waaromtrent wij eindelijk met het grootfte regt zullen kunnen twijliëlen, of men het Dierlijk Magnetismus wel voor derzelver waare oorzaak hebbe te houden.

Men zoude daarenbooven kunnen vraagen, waarom het Magnetismus deeze uitwerkfelen te weege bragt, bij de zodaanigen, die te vooren wisten wat men met hen voor had, en die zich konden verbeelden belang te hebben om datgeen te zeggen, hetwelk zij voorgaaven , terwijl hetgeen het minfte vat had op de kleine Claude Renard, op een lighaams ge (lel zoo geheel en al met de teederheid der kindsheid begaafd, zoo gevoelig, en wiens gezond verftand en openhartigen aart voor de waarheid van zijn getuigenis borg waaren ? waarom bragc hetzelve geen ukwerkfel voorc op Geneviève Leroux, die in een ftuipagtige toeftand was? haare zenuwen waaren gewisfelijk gevoelig genoeg, welke is de reeden, waarom het Magnetismus hier op geen vermoogen had, door deeze ftuipagtige aandoeningen te vermeerderen, of te verminderen; haare onverfchilligheid en ongevoeligheid doen ons gelooven, dit de reeden, waarom zij niets gewaar wierd, was, omdat zij

uic

Sluiten