Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET MAGNETISMUS. 13

de overbrenging Ieeren kennen, vermits de Lijder alsdan noodzaaklijk aan het zieke deel eene fmart, ten minften een onaangenaam gevoel zal krijgen. (?)

Het is onmooglijk bepaalde voorfchriften te geeven, hoe men magnetifeeren moet : hierin moet men zig naar de omftandigheden, en de verfchülende behoeften en ziekten der Lijders fchikken, het welk door de ondervinding geleerd moet worden. Een Magnetifeerder moet niet onderneemen iemand, te magnetifeeren, welks natuurlijk of zedenlijk caracter hem ten vollen onbekend is. Hij moet zodanige perzoonen verkiezen, bij welken hij eene gelijkheid met zijn eigen caracter befpeurd, vermits dit ter overéénftemming, die onder hen noodzaaklijk is, veel toedoen kan.

Onder 't magnetifeeren bepaalt men zig hoofdzaaklijk tot het aandoenlijkfte gedeelte van's menfchen lighaam, tot zijne zenuwen naamlijk; deeze loopen in 't hoofd (f) en den Plexus .Solaris

faa-

CO De wil van de ziel zet den Magnetifeerder in eene naauwere betrekking met den perzoon, welken hij magnetifeerd, en brengt te wege, dat zij beiden duidlijker kennis erlangen, van het geene in hen omgaat.

(jO Niets is werkzaamer van het lighaam, dan het hoofd.. Dit moet men aanmerken als de fchatkamer van de door ons geheele lighaam zig verfpreidde ziel.