Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 15 )

by U den luifter hunner waardigheid nederleggen, om zich aan uwe beflifïïngen te on* derwerpen, en van uwe raadgeevingen den vrede en de ruft hunner familien met vertrouwen te verwachten.

Hoewel 'er niets weezenlyker, noodzaaklyker fchynt tot de waarneeming uwer bediening, dan de verhevenheid der gedagten,de edelheid der uitdrukkingen, de uiterlyke bevalligheeden, en alle die groote hoedanigheeden, welker vereeniging de volmaakte wel' Ipreekendheid vormt: Gelooft echter niet, dat de volmaakte welfpreekendheid volftrekt afhanglyk zou zyn van alle deeze begaafdheeden; en al had zelfs de natuur U de een of andere deezer begaafdheeden geweigerd, berooft daarom het algemeen niet van de voordeden, welken het met recht van U vorderen kan.

Die ongemeene vermoogens en natuurgaaven, die grootfche en ganfchverhevene welfpreekendheid zyn gefchenken des Hemels en wel zulken, welken hy zeer zelden verleent.

Naauwlyks vindt men in een' langen reeks vaa Jaaren een' volmaakten Redenaar; alle eeuwen hebben geene Redenaars opgeleverd;

en

Sluiten