Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16 )

en de natuur heeft na het vormen van eert' Cicero, en van een' Demofthenes, langen tyd uitgeruil.

Dat zy ohdertuffchen, dié dit heerlyk voorrecht deelachtig geworden zyn , gebruik maaken van hun zoo zeldzaam geluk; dat zy de zaaden van grootheid, welken zy in hun vernuft, in hunnen aart ontdekken, tochaankweeken; dat zy de vcrkreegene goede hoedanigheeden toch voegen by hunne natuurlyke vermoogens; dat zy het bewind voeren in de Pleitzaal, en dat zy in onze dagen doen herleeven de edele eenvoudigheid der Atheenfche Redenaars, en den gelukkigen rykdom der Romeinfche Welfpreeke;nheid.

Maar, is men dus den eerfteri rang aan hunne uirileekende hoedanigheeden verfchuldigd,-men kan niet te min ook met eer in den tweeden grys worden: en het is zelfsin deeze doorluchtige flrydbaan ook heerlyk, die geenen te volgen, welken men niet hóópt intehaalen.

Eindelyk laat ons by de glori van Uwé order nog dit voegendat de welfpreekendheid zelve, die het ryktfe fleraad daar van

■ fchynt

Sluiten