Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2J )

tusfchen door hunne buitengemeene begaafdheeden verkreegen hebben, de duurzaamfte eer heeft hunnen arbeid nimmer moogen verzeilen; en hebben zy al over de verftanden geheerfcht, nimmer hebben zy zich echter van de harten kunnen meester maaken.

Het Publiek verwonderde zich over hunne welfpreekenheid, maar het vreesde teffens hunne loshoofdige eigenzinnigheid; en het allergunftigfte, dat men van hun zeggen kan, is dat zy groote bekwaamhecden gehad hebben , maar geen groote mannen geweeft zyn.

Vreeft deeze beruchte voorbeelden, en vleit U nimmer met de gedachte van deeze waare onafhanglykheid, welke het doel van uwe verlangens is, immer te kunnen genieten , indien gy dit geluk niet verdient door eene volledige betrachting uwer plichten.

Gy zyt, tot welzyn van het algemeen, geplaatft tusfchen het gedruifch der menfchlyke hartstochten, en tusfchen den troon der gerechtigheid; gy brengt de wenfchen en de gebeden der volken voor zyne voeten; door U is het, dat zy zyne beflisfingen en zyne Godfpraaken ontvangen: gy zyt aan uwe rechters, en aan uwe partyen verantwoording J3 4 fchul-

Sluiten