Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

hebben doen behaalen; vergeet die drift', die hevigheid, waarmede gy aangedaan waart, toen gy niet over den prys oordeelen, maar zeiven ftryden moeit; en hoewel uw gezag Hechts gegrond zy op eene enkel vrywillige keus, gelooft toch echter niet, dat Gy uwe item verfchuldigd zoudt weezen aan hem, die, U tot zegsman verkoos, en overreedt U in het tegendeel, dat uwe bediening van die der Rechters alleen in het uiterlyk caraéter en niet in de verplichtingen onderfcheiden is.

Wydt aan zulke edele bezigheden al de oogenblikkèn uwes leevens: Gy zyt aan het Vaderland verantwoording fchuldig van al de vermoogens, die het in U bewondert, en die uwe kragten U kunnen toelaaten te werk te ftellen.

Het is een foort van oneerlykheid, aan uwe medeburgers een hulp te weigeren, die voor U zoo luifterryk als voor hun nuttig is.

Eindelyk, wanneer gy tot de uiterfte grenspaalen uwes leevens gekoomen zyt, en uwe gezondheid, door de poogingen, die zy ten gemeenen nutte befteed heeft, verzwakt, U niet langer toelaat aan het publiek het overfchot uwes leeftyds toetewyden, dan

moet,

Sluiten