Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C-V>7 5

2EDEKUNDIGE VERHAALEN «

Het gslukkigfle Vis 'k op Aarde.

■ De faam heeft ons de gebeurend na.' I gelaaten van zekere Volkeren,die als tit . aJkr*ysten. en gelukkigflen, die men i ooit ter vvaereld Vond, aangezien wieri den. Deeze Volken maakten door eenen i onvermoeide arbeid, een hoekjen der , Aarde bewoonbaar, het welke van de nai tuur tot de allergrootfle eenzaamheid ' veror lineert fcheeu re zyn. Die alge1 meene Moeder der Menlchen, die de laibei zaame handen niets Weiserd , zag \Welhaast hoe de Meeren vruchtbaar, en i de wilde Bosfchen in vermaakelyke Beem. i den hervormd wierden. De Volken dier lLandllreek wisten overvloed van alles (te vinden, daar afgcrechter menfchen, rnasuwlyks hunnen nooddruft zonden gewonden hebben. Hunne arbeid wierd verdacht door de aanger.aame onnozelheid (der natuurlyke vermaaklykheden , en ( deezen door den voorafgaanden arbeid , I graager en fmaakelykrr geworden, deci den hen hunne gelukkigen dagen in eene ;.zoete en aangenaame rust flyter. Melk .een room , Aard en Boomvruchten , alle •.'gerechten , door de milde hand der nauuur zelve opjedifcht, dekten ryklyk, • met

Sluiten