Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14 )

op de burgerlyke handelingen en zamenleving, zo wel die interesfante Hukken, welke ons zullen worden toegezonden , als die, waar van het reeds bezitter en nog niet door den druk bekend is, midsgaders alle zodanige bedenkingen, als dit gezelfchap nodig en nuttig zal oo°rdeelen bevinden te behooren, en daar het dienflig zy aanmerkingen op mede te deelen, en

3- Het gezelfchap zal by ieder flukjen, eenige Anecdotes van procedures, uitgewezen Sententiën en andere judiciëele qusstiën, ten voorlichting om daar na te handelen, of in cas van bewys te moeten bybrengen, doen invlechten.

Vertrouwende het gezelfchap dat haaren arbeid, de voldoening aan het oogmerk, zal mogen bereiken, dat een ieder uit de te mededeelen flukjens, den waren Wysgeer en den beöeffenden Rechtgeleerden kennen — dat hy, die tot Vrederechter of in een andere betrekking geplaatst wordende, hier uit zyn nut en voordeel mogen «rekken — en dat ieder burger - die eenig belang in het lot zyner natuurgenooten Helt, hier door aangemoedigd en opgewekt worde — zynen ongelukkige Medeburger ten voorfpraak te kunnen wezen. — Niets zal het gezelfchap aangenamer zyn, dan hier door van nut te hebben geweest ~ en hy, die eenige bydragen tot het onderwerp betrekkelyk mogten bezitten, daar van willende afflaan, wordt op het vriendelykst uitgenodigt, die onder couvert, aan den Uitgever dezes te bezorgen — zullende aan het büt voldoende, daar van behoorlyk gebruik gemaakt worden. «-^

Uit naam van het gezelfchap voorn, PHILOSOPHILÜS.

tV» t, . . Secretaris. Lit ome Byeenkemst

den 23 Juny , 1799.

QUjEST.

Sluiten