Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2d 3

hun niet gaarne zal inftemmen, dat het fecht van gratie of geheele of gedeeltelyke Remisfie van ftraf geenzintsy, behoord afhanglyk te zyn , van het eigendurïkelyke welgevallen of de grillige denkwyze van hem, die, in naam des volks, de oppermacht uitöeffend; wie zal kunnen fupponeren, wie vast ftellen,dat het Souveraine Volk (dat by de bewaring der algemeene en publieke veiligheid, en den wel. Hand van ieder individu, een zo aanmerklyk belang heeft,) immer aan zyne Vertegenwoordigers zoüde hebben willen opdragen, een onbepaald gezach, om willekeurig en zonder aan eecigen regel gebonden te zyn , den loop der Jmtirie re kunnen laaten voortgaan of ftremmen , de Wetten pro lubitu te doen ftand grypen , of kragteloos maaken , en langs dien weg,naar vrye verkiezing, den algenieenen weilïand der geheele Maatfc happy te behartigen of te vcïwaarloozen»

Neen Burgers Reprefentanten! (gaan de Rapporteurs voort) dit denkbeeld ftryd tegen alle principes van gezond oordeel , tegen alle regelen van eene goede ftaatkunde en politie, tegen het ware oogmerk, waarom zich de menfehen in Maatfchappy vereenigd hebben, onder de befeherming der wel. ingerichte Wetten, — En hierom is het, dat uwe Gecommitteerdens met dat Committé gereedelyk toeftemd, dat het recht van gratie of Remisfie, alleenlyk behoord te worden uitgeöeffend, in die ge. vallen, in welke niet alleen de toepasfing van de Wet eene tastbaare onrechtvaardigheid zoude in vol. veren, maar ook de uitöeffening van het Itrcnge recht, het hoogfte onrecht zjn zoude , en dus

MIDS.

/

Sluiten