Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ao y

de vergadering van de Staaten van Holland, behalven de Ridderfchap, die eene Hem had , heftond uit agttien Hem hebbende fteden, zal men ras ont. dekken, dat die fteden by gezegde Relolutie aan zich zeiven een zogenaamd recht gegeven hebben, het welk haar nimmer door een Landwet was toegeflaan, cn alleen in den Spaanfchen oorlog by inkruiping hadt plaats gehad.

De Vergadering zie: hier uit hoe weinig grond 'er is om de wettigheid van dat zogenaamde recht, het welk helaas! maar al te lang in ons Vaderland heeft plaats gehad , te verdeedigen.

Met dat al verklaart het Hof van Juftitie van de vooimaalige gewesten Holland en Zeeland, by des. zelfs advis geen genoegzaamen grond te vinden, tot vernietiging of buiten effect. Helling van de politieke uitzetting, waarover zich de fuppliant beklaagd, maar oordeelt daar en tegen ulieden te moeten advi. fcren, om dcszelfs verzoek te declineren, en te wy. zen \an de hand, bouwende dit zyn gevoelen voornaamlyk op de twee navolgende gronden.

Primo, Dat dc fuppliant te Medemblik word gehouden \oor een mensch van een zeer oploopend cn Jcwaadaartig caradter, voor wien de perfoonen, welke "by gelegenheid van zyne Crimineeje detenfie tegen hem getuigd hebben, ten uiterflen bedugt waren, zo dat zyn verblyf te Medemblik onder zyne medeburgeren , voor welke hy een oorzaak van angst cn fchrik was geworden, niet langer raadzaam wierd geoordeeld.

Secundo. Dat de Municipaliteit van Medemblik, op den 3 February 1798, in de posfesfie was van de po-

ü.

Sluiten