Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 79 )

QUiERlTUR.

0/ het verzoek van hem corencel^s worden geaccordeert, en of een Politieke uitzetting plaats kan hebbent

Men zal dit beantwoorden met het Rapport daarop door de Commisfie by de Vergadering benoemd, uitgebragt, waarin de Rapporteurs zeggen:

Dat de Commisfie by de Vergadering ten diep . einde benoemd, zich bcieverd had, om by de Historiefchryvers iet nopens den oorfprong van de Politieke Uitzettingen in het voormaalig Gewest Holland te ontdekken, doch te vergeefs, zeer waarfchynlyk zeggen de Rapporteurs, is het gelyk door zeer veele kundige mannen word vastgcftcld, dat men zich' daarvan by inkruiping heeft beginnen te bedienen, in den oorlog tegen den laatlten Graaf van Holland gevoerd , om zich daardoor op eene zeer gemakkclyke wyze te ontdoen van alle zulke perfoonen, als welke men wist of vermoedde, dien de party van een Spaanfche Dwingeland ware toegedaan.

Om de wettigheid van dit zogenaamde recht fï'aandc te houden, is door deMunicipaliteit vanMedcmblik, wel gealleguecrd, dat het zelve aau de plaatfelyke Regeringen der fteden by diverfe Refolutier^ van de voormaalige Staatcn van Holland , gelyk onder anderen by die van den 27 July 1613, is toegekend geworden, doch wanneer men in aanmerking neemt, dat de politieke uitzettingen, ten mcrkelyken fteun verftrekken aan de voormalige Aristocratifche Regeeringen der Hoüandfche lieden, en dat

de

Sluiten