Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< iS >

Eri daar op gedelibereerd, en gehoord zijnde het gepraeiidvifcerde van den Voorzitter, en de Confideratien van onderfcheidcn Leeden, is goedgevonden en verdaan, te verzoeken en te committeeren de Burgers Arend Rees/en, Joannes Huygevs en Johannes van Tript, gelijk dezelven daar toe verzocht en Gecommitteerd worden bij deeze, om met en bencevens eene Commisfie van drie Leeden, uiten door het CoUegie van Hoofd-Ingelanden van Rhijnland , te benoemen; (en tot welke difpeetie zij Gecommitteerden worden1 gequalificeerd, welgemeld Cöllegie, namens deeze Vergadering, uirtenoodigen,j werkzaam te zijn, ten einde, na dat alle vrifndlijke tentamen tot fchikking bij den Raad der Gemeente van Leyden en het Stadsbeftuur van Haarlem, vruchteloos, door de voorfz. Gecombineerde Commisfie zouden mogen zijn beproefd; als dan, in dien gevalle, regens de Regeeringen van voorn, twee Steeden, voor het goed recht van Ingelanden van Rhijnland, door de nodige middelen van Rechten, zig, dog, voor zoo veel des noods, verweerender wij:'.e te doen gelden en defendeeren zoo en zodanig als de gemelde Gecombineerde Commisfie z;d bevinden met het algemeen belang van Rhijnland overeenkomitig te zijn, gelijk mede tegens alle anderen, die zig, buiten Hoogheemraaden vr.n Rhijnland, tan dsezen partijen zouden willen ftellen. En voorts deeze Vergadering van derzelve? bevindingen en verrichtingen raport te doen.

Zijnde wijders in handen van voorn. Gecommitteerden geihrld, Copie van zekere Requeste door het Stads Beftuur van Haarlem, en den Raad der Gemeente van Leyden aan het Provinciaal Beftuur Van Holland gepraefenteerd, met de refpective appoiv'Ctïmenten daar op gedecerneerd; mitsgaders copie van het bericht daar op, van wegen Hoofd - Ingelanden van Rhijnland, aan Commislarisfen van de Policie van het Departement van Algemeen Welzijn van het Provinciaal Committé van Holland geluppediteerds en refpeftivelijk door Gommis-

Sluiten