Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 28 >

Jen in handen van her Collegie van Hoofd Ingelanden van Rhijnland, ten einde het zelve, voorreekening van Rhijnland, te doen drukken, en doordat Cohegie eenige exemplaren daar van aan het Collegie van Hoog Heemraaden te doen toekoomen. met «nftatme om daar op derzelve. rcfleétien aan Hoofd-Ingelanden te fuppediteeren; als mede om gelijke exemplaren te verzenden aan de rcfpeétive Regeeringen van de Dtftriften, en andere H inhoudelijke Verdeelingen in Rhijnland, met aamcnrijvine om de Grondvergaderingen der Ingelanden opteroepen, en in de zelve het voorfz. Concept Reglement, articulatim te doen beoordeelen. En zuks gelchied zijnde, de rcfleétien daar op, aan Hoofdingelanden te rug te zenden, om het zelve Concept Reglement; door hun Gecommitteerden met Hoofd Ingelanden, die door hun Gecommitteerden daar toe, namens deeze Vergadering, zullen worden mtgenoodigd, gezaamüjk nader geëxamineerd, en niet Zodanige refkétien, als bij dezelven onderling geoordeeld zullen worden, uit de onderfcheiden opgaven; zoo van Hoog Heemraaden, als van Ingelanden zelve, te moeten worden overgenoomen, geanipheerd, bij eene expresfe daar toe te beleggen Vergadering, van Gedeputeerden, van Ingelanden van Rhijnland, tot formeele poinften van delibera. tie te worden gemaakt, om daar op, als dan, bif deeze Vergadering, met meerderheid van flemmen geconcludeerd; en op het alzoo gealtereerde en ge. amplicerde, of, des roods, nieuw gearrefteerde ReClement en Inflruftien, door Hoog Heemraaden, Hoofd-Ingelanden, eii deeze Vergadering, de noodtge lar.che bij de Hoogstgeconftitueerde Macht in dit Gewest te worden verzocht, om tegens, op, en met d.e te vernieuwen keuze van Rhijniands Beftuur, mvaljende met de maand Maart 1790. in train te worden gehragt.

En zal Extract deezes, zonder refumtie, aan de üu-jers\ Huyg em, eum fuis, worden uitgegeeven, om te fixeren tot derzelver Informatie, en zig daar naar ce regulecren. ÏSog

Sluiten