Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *7 >

Heemraden promp'elijk en met 'er daad worden ter executie gebracht, alle zodanige befluiten, als door deeze Vergadering op den -25. April laatstleeden aja eenoomen; ten einde als wettige daaden van Volks* gezag, naar behooren , gemaintineerd en geobserveerd te worden; of dat bij langer ditay deeze Vergadering zig genoodzaakt zal vinden, zodanige maatregu- . len te neemen, als aan derzelver Committenten, het efRct der alzoo wettig genoomen befluiten haarer Gedeputeerden, zal kunnen doen genieten en guaxandeeren. — En dat wijders Hoofd - Ingelanden voornoemd zullen worden verzocht, gelijk gefchied bij deeze, om ten Ipoedigfte, en binnen zekeren, bij her. Colleaie, te bepaalen tijd, aan den Burger Arend Rees/en in deszelvs qualiteit van Voorzitter deezer Vergadering Communicatie te geeven, of, en in hoeverre aan de ferieufe intentie deezer Vergaderinge door Hoog-Heemiaaden , al, of niet, voldaan zal zijn.

En zal Extract: deezes, zonder refumtie, gezonden worden aan het Collegie van Hoofd Ingelanden van Rhijnland, tot deszelfs informatie, en om daar van het nodig emploi te maaken.

Op het geproponeerde van Gedeputeerden van Ingelanden onder Soetermeer, is na deliberatie, en o-ehoord het praeadvis van den Voorzitter en da confideratién van onderfcheiden Leeden , goedgevonden en verftaan , te verzoeken en te committeeren de Burgers fwinnes Huygens, Pieter Witmond, Mr* Francais Pieter de Bas, Jan Hendrik Spruit, Mr. G A. Entink, Martinus Heykoop en Johannes van Trigt, gelijk gefchied bij deeze, ten einde het jegenwoordig beftaande Reglement en Inftrudtien, waar naa/het Hoog-Heemraadfchap van Rhijnland is verkooren, en beftuurd word, te examineeren, te revideeren, en daar op alzodanige ampliatien en ïlteratien te formeeren, of, des nodig vindende, een ïeheel nieuw Reglement te ontwerpen, a's zi] Gecommitteerden zullen bevinden met het Algemeen Belang van Rhijnland overeentekomen, met lest, om van haar voorfz. Ontwerp een affchrifc te ltel-

Jen

Sluiten