Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'«<[ lp J>*

ftem van Gedeputeerden van iedere Stad, voor een zevende van alle de ftemmen nv coraparatie behoor tie te komen; terwijl door de meerderheid yah de Gedeputeerden der overige Ingelanden, wïerdén begrepen, dat geftemd behoorde te worden, doctf dg. afgèzondenen der Ingelanden uit ieder Diftncl of ar Jeré huisbonde ijke verdeeling en de Steden Haat" fejp en Leyden, niet anders konde worden geconfedereerd, dan de andere Diftricter of verdeeïingen, uit welken de Gedeputeerden van Ingelanden, op de evengemelde Vergadering waaren verfcheenen , zoo dar: de G<deputeerden van iedere Stad gelijke item behoorde te hebben , met de Gedeputeerden dér Ingelanden, van ieder DiftricT: of andere verdeeling van 'Rhijniand , en dus na mate van de jrabrgèntatèn , welke dezelve bevatten , zoo veel ftemmen uitbrengen, als bij het Reglement is bepaald, welke verfchillen zoo hoog gereezen zijn, dat de Gedeputeerdens der Steden Haarlem en Leyden dezelve Vergadering hebben verlaaten , onder Protest, dat al het geene aldaar beflooten zoude worden, door hun wierd geconfidereerd als nul én van geener waarde,. en voorts zich bij Requestc gëaddresfeerd aan het toenmalig Provinciaal Beftuur van Holland, ten einde door hetzelve conform hunne fuftenuë uitfpraak zoude worden gedaan. terwijl van wegen Hoofd-Ingelanden bij een bericht op hetzelve Request, de verificatie hunner fuftenuë, is ingediend geworden, zonder dit daarop eenigu dispofitie is gevallen.

Dac vervolgens op den zeven- en twintigftén September daar aan volgende., de Vergadering vari, Rhijnlards Ingelanden, wederom zijnde gehouden" van wegen het Stads Beduur van [Ia irkm en dan Raad der Gemeente der Stad Leyden, door deri Notaris Jan van den Broek en Getuigen te Ley.ltn, aan dezelve Vergadering is geexploicleerd eene lnfinuatie, houder,de Protest regens alle hét geenè aldaar beflooten, of bepaald zoude woiden, welke jfafinuatie door voo,rnoernde Vergadering is geweigerd aanteneemen, doch daarentegen eei e perfoqiaeele Commisfie benoemd geworden j ten einde hef_

Sluiten