Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 21 >

zullen komen te vallen, zijn voor rekenijg van da algemeene Casfa van Rhijnland.

Tot nakoming en preftatie deezer verbinden de wederzijdfche Comparanten de Perfoonen en Goederen hunner Principaalen , die Hellende ten' bedwang en Executie van al'e Rechters en Gerechten, overgeevende en te vreeden zijnde, zich in de, preflade en nakominge der te doene uitfpraak, vrijwillig te doen en te laaten condemneeren, bij den Hove van het voormalig Holland en Zeeland , of bij het Hoogst Geconftitueerd Gerechtshoff, aan hetwelk het decerneeren van condemnatien van deezen aart zal zijn aanbevoolen, ten dien einde onwederroepelijk Conllitueerende en magtig makende twee Procureurs voor welgemelde Hove, of Hoogst Geconflitueerde Gerechtshof, Postuleerende, aan welke de Grosfe deezer zal worden geexhibeerd, zoo omme de voorzeide condemnatie te verzoeken, als daar in te confentecren, refpectivelijk, beioovende voor goed, vast, en van waarde te zullen homk-'i, en doen houden, al het geen door dezelve Procureurs uit krachre deezer zal worden gedaan en verricht , onder gelijk verband als boven.

Gepasfeerd te Hilkgom in tegenwoordigheid van de Burgers Akxander van Coppenaal en Jacohus van Meyeren als Getuigen.

(was geteekent)

JACOB SCHOLTING Notaris,

en ( lager itond )

Ik ondergeteekende Johannes Huigens, in q laliteit als in het hoofd deezes gemeid verklaarendi vorenflaande Acte te approbeeren, en de rato caveering door mijne mede Gedeputeerden», voor mij gedaan, te rarificeeren, met belofte en onder verband als boven.

( was geteekent)

JOHANNES HUIGENS.

1798.

B 3 Dat

Sluiten