Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 5

Dc Armenkasfen in Maat te ftellen, om met haare Fondfen uit te komen, is een tweede voornaam oogmerk van deeze poogingen.

Onderzoeken wy, met opzigt tot dit laatfte, den Haat van ons Land, zo vinden wy 'er eene menigte Godshuizen, Armbeftuuren van alle Gezindheden, en een fchat van Fondfen en aanhoudende Aalmoeien, zo in de Kerken , als aan de Huizen , uitgereikt. Thans zyn, wel is waar, alle deeze Fondfen en milde giften ontoereikende geworden; maar de Vaders der Godshuizen en de Armbezorgers in het algemeen leggen zig flegts toe, om, volgens de ontdekkingen en proefneemingen van den Graaf van Rumford, alle de levensbehoeften tot zeer verminderde pryzen aan te fchafFen, zo zullen zy met tien Huivers, en minder, zo veel doen, als eertyds met een Gulden, cn de Fondfen en Aalmoeien, al namen zy nog meer af, door het onvermogen der Geevers, zullen nogthans voldoende zyn. Ik heb getragt deeze grondwaarheid , in voorgaande Blaadjes, te betoogen, maar ik wenfehte wel, dat de Schriften van den mcergemelden Weldoener van het menschdom, in onze taal overgezet wierden, dat elk Bcftuurder van Armen, dezelven in handen nam , en dat de lust gebooren wierdt, om zyne eenvoudige beginfelen toe te pasfen, in dit Land, waar alles 'er toe gereed is, Geftigten , Inftellingen, Fondfen, Beftuurders, en 'er niets anders aan ontbreekt, dan eenig en alleen het invoeren eener verbeterde wyze van kooken, van ftooken, enz., op het voetfpoor van zo uitgeftrekte nabuurige Landen, waar de ondervinding, by de proefneemingen, altyd de verwagting overtroffen heeft.

Ik zeg niet, dat het geheel oogmerk zal bereikt zyn, als de Armenkasfen zullen toereiken, vermits de bevordering der nyverheid, het tegengaan van luiheid, onder de bedeelden, overfchiet, en dat ook A 2 dee-

Sluiten