Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D e Werken van den Graaf van Rumford worden nu vertaald, volgens aankondiging van den Boekverkoopervan Cleef'in 's Hage,cn zullen in handen van al wie om den ftaat der Armen bekommerd is geraaken. Men mag veel nut van derzelver alge>meeneverfpreidingverwagten, als men de loffpraaken opmerkt. welken den Schryver nu reeds worden toegezwaaid, daar hy nog maar in het engelsen, fransen en hoogduitsch kan geleezen worden.

Op het ftuk van het voedlel vind men, in de beide vertaalde deelen, iets meer volledigs, dan op het ftuk van den Brand,, fn onze Natie, die by uitftek huishoudclyk is, fchynt thans op een goeden weg te zyn, om des Schryvers proeven, van meer voedfel uit de gewoone eetwaaren te haaien, wel te vatten en bchoorlyk in praktyk te brengen. "Vcrltandigc lieden bcgrypen, dat zulk eene kunst, in haare uitwerking gelyk ftaat met verbeteringen jn den landbouw, en neemen de natuurkundige weetenfehappen te baat, om deezen nieuwen en belangryken tuk der Polityke Economie aan te kweeken. Onkundige lieden beginnen de weldaadige gevolgen van de Rumfordfche Kookery in te zien en te ondervinden, en hunne vooroordeelen maaken plaats voorde tastbaare waarheid, zo dat. de nieuwe toebereiding van Garst en andere meelagtige vrugten binnen korter tyd zal aangenomen worden, dan het gebruik van de aardappelen eertyds in zwang geraakt is.

De laatlte verhandeling van den Graaf- van Rumford, welke nog niet vertaald, maar in het oorfpronklyk engelsch ook herwaards overgewaaid is, verfpreidt veel licht over het ftooken in de keukens, waar gemeenlyk tienmaal zo veel brandftoffen gebruikt worden, als noodig zoude zyn, inA a , dien

Sluiten