Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE STUK. 9

Door eene opmerkfaame befchouwing van het waereldgeftel, en het geregeld gebruik der reden, kan elk mensch zich, met weinig moeite, van het beftaan van God overtuigen.

Rom. 1. 19. 20. Overmits het gene van Godt kennelik is in haer openbaer is: want Godt heeft het haer geopenbaert. Want fyne onjienlicke dingen worden van de Scheppinge der mrelt aen, uyt de fchepfelen verjiaen ende doorfien, beyde fyn eeuwige kracht ends Goddelikheit, op dat fy niet te verontschuldigen en fouden zyn.

De volgende Bybel - plaatfen getuigen van het beftaan van eenen God:

Pf. 19. 1—7. De hemelen vertellen Godts eere. —

JeL' 4<j. -zó. Heft uwe oogen op om hooge, ende fiet. —

Sirach 1. 7. Een is de Allerhoogfle, de Schepper van alle dingen.

1 Tim. 2. 5. Daar is een Godt.

Aan God gelooven, heet nu, niet alleen, overtuigd zyn dat 'er een God is, maar ook, eene rechtmaatige kennis van zyne verhevene eigenfehappen, of volmaaktheden, hebben.

A 5 Jer.

Hoe kan zich een ieder uit hetbeftaan der waereld van liet beftaan van God overtuigen?

Vat behoort, mlgens de leest van den liylel, nog meer :ot het gelooiea aan God ?

Sluiten