Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1171)

Deze en dergelijke vootftellcn, Iwelke met zeer vael traanen vergezeld gingen, troffen den vreemdeling te zeer, dan dat hij ongevoelig voer dezelve zou hebben kunnen blijven. De .braave inborst van den jongeling werdt langs zo meer zigtbaar, en hij ontdekte in hem een regt kinderlijk hart, 't welk uit mare liefde tot zijn vader, liever met ten wüde lijden, dan alken gelukkig zijn — Hij zocht hem, wel is waar, nog door allerlei drangredenen ovcrtehaalen, maar belloot toch eindelijk, om hiervan geheel aftezien. Van zijn broeder Willem fprak hij in 't geheel niet, maar ten zijnen opzigte beloofde hij, van tijd tot tijd zijner te zullen gedenken, en zo ras hij zich in ftaat zou bevinden, voor hem te zorgen. Hier mede fcbeiden zij van elkander.

Karei fneMc zeer verheugd naar zijn vader te rug, om dat hij nu bij hem zou blijven, en deze wilde nog dien zelfden avond dien vreemdeling in perfoon dar.k betuigen voor de gunst, welkc hij zijn kind, en daardoor tevens aan hem wilde bewijzen , toen hij van den waard vernam, dat die koopman reeds vertrokken was. Dit fPeet hem zeer, doch nog meer, toen hem van den zelven een brief werdt ter hand gefteld, waarbij die koopman hem berichte, dat hij order hadt "egevcn aan een zijner Correspondenten in d:e

ftac.1

Sluiten