Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4». )

tion des vMsfcaux —- Maar byzonder kreeg deeze kunfi haare volmaaking, door de fchoone werken van Bouguer en Euier; het werk van den eerften kwam onder de/i titel van Le Traité du navire et de fa conffruction in 410 1746 en dat vau den anderen, Sckntia Navatis in a'deelen, in 4*° 1749 in bet licht.«—.. Bouguer onderzoekt de verfchillende omltandigheden en eindens, naar welke de gefteldheid der Vaartuigen moet ingericht worden; de onderfcheidene beweegïngen , die het ondergaat; brengt alles tot maat en gewigt, en door zyne verhevene kennis in de Wis< en Beweegkunde weet hy de moeilykfte omftandigheden te ontbinden. Euler in zyn doorwrocht werk, draagt eene overheerlyke befchouwing van Scheepsbouwing en Scheepsbeftuuring voor.

Hoewel deeze werken van eene uitneemende waarde zyn, en de twee bovengenoemde Scnryvers dezelve met de weêrgaêloofte kennis der Wiskunde hebben uitgevoerd» waren zy voor lieden, niet genoegzaam in de Wiskunde bedreeven , van weinig nut. Men verlangde dus een werk, in het welke deeze kunst eenvoudiger wierdt voorgedraagen, en het werkdaadige meer ontvouwd. Dit zag men vervuld door den Infpecteur Generaal der Franfche Zeemagr Du Hamel du Monceau, in 410 175a uitgekomen, waarvan de titel Element de FArcbitecïure is; waarvan eene vcrraaling in onze Moedertaal, bekend onderden naam van Grondbeginzelen van den Scheepsbouw enz. 's Gravenhage en Amfterdam 1759 is uitgekomen. Daar wy de voortbrengfelen van andere buiten ons Gcmeenebest hebben aangehaald , moeten wy hetgene ons Vaderland beeft oogeleeverd niet met ftilzwygen voorbygaan. Nicolaas Wit fen, aloude en bedendaagfche Scheepsbouw en bellier, Amfterdam 1671: in dit werk doorploegt de Schryver de Oudheid, en deelt den Nederlanderen den Scheepsbouw der Grieken, Egyprenaren , Romeinen en andere der oude Volkeren mede ; vervolgens leert hy ons den Scheepsbouw en Scheepsbeftuur, die ten zynen tyde, by de Franfchen, Engcifchen, Portugeefchen en andere Europifche volken gebruiklyk waren; en geeft eenige regelen, welke de verbetering van den Scheepsbouw kunnen bevorderen. De Scheepsbouw-

mees-

Sluiten