Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 43 )

meester van de Admiraliteit aan de Maas, L. van

Zvayndrecbt, gaf eene verhandeling over den Holland» Ichen Scheepsbouw in het jaar 1757 in het licht; waar achter eene verhandeling van den Bouw der Hollandfche Koopvasrdy fcheepen, door den Scheepsbouwer de Ruiter ontworpen.

Het tweede, te weeten Scheepsbeftuuring, handelt over de kunst om het vaartuig onder zeil re brenger ; op allerlei wyze te doen wenden; met de grootlle fnelheid voort te ftreeven; of in zynen vaart te (luiten enz. en in eenen meer uitgeftrekten zin om allerlei krygswendingen, met een enkel vaartuig of met eene ♦loot te verrichten; waaronder de Krygsvernchtingea dikwyls ook geteld worden Revatt ontwierp in het jiar 1689 een Theorie de la Wlanozuvre dis f^aisfeaux* Onze beroemde landgenoot Hw'gens, deeze Theor e inziende, on'dekre daar in gewigtige mfcflagen, deelde die in de Bibliotb. Univ. Hifi. aan het publiek mede. Hy kwam daardoor mét Renau in gefchil, waarin ook de beroemde Joh, Bernouili was ingewikkeld : deeze, door l'Hopiial misleid, koos de zyde van Rettr.u; doch de zaak naauwkeuriger overweegende en inziende, wierdt hy met Huigens het niet alleen eens, maar ontdekte nog meerder misflagen, welke Fluigens over het hoofd had gezien. Waar t-a Bernouili eene Esfay tPune Nouvelle Theorie de la Mavozuvre des va 'sfeaux 1714 in het licht gaf Vervolgens kwamen voor den dag de werken van Pirot, La Theorie de la Mancenvre, reduite en pratique 1731; de Scietitia Navalis van Euler boven aangehaald; flouguer de la Muitmuvre des Vaisfeaux etc. 1757; Bourdé de Viliebuet LeManoeuvrier &c.

Nu gaan wy over tot het derde, naamlyk de Stuurmanskunst. Door haar hebben wy de kennis van te weeten, waar zich het vaartuig bevindt, en welke koerfen men moet aanhouden en zeilen, om op de begeerde plaats te komen, ik zal my hier niet ophouden met eene optelling te doen, waar in de gebreken der kennis van onze Zeevaarenden, met betrekking deezer kunst veelal beftaan: zulks is door de meeste Schry^ers al afgewerkt — en wil liever door een daadlyk onderwys

die

Sluiten