Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 17

dat hij Goud en Zilver konde maken. Hoe zeer nu elk een' dit gefchreeuw belachlijfc voorkwam, zo maakte het nogthans veel opziens, dat ik staal, die voorheen als een' valfchen Munter was aangegrepen, thans in befcherming had genomen. Hoe meer ik hem verbood, des te meer maakte hij gezwets van zijne kunst, en hij bragt zulks te meer onder het gemeen, om zich groot te maken.

Offchoon nu staal zich geheel alleen tot mij gekeerd had, en mij een' eed van trouwe had gezwooren van met niemand buiten mij iets te doen, zo vond ik echter goed en zekerder om van het voorgeven van staal mijnen vertrouwdften vriend, den Keizerlijken Minister en Geheimraad van spangenberg opening te doen; te meer, daar deze mij in alle gevallen met raad en daad onderfteunde. Daar ik zelfs in de Keurvorstelijke Munt, alle de werkingen van staal ondernam en ondernemen liet, wa« het bovengemel. de opzien, wegens den handel tusfchen staal en mij, te minder te vermijden, en in 't bijzonder was zulks voor den Muntmeester M. verborgen. En daar ik dezen B laat.

Sluiten