Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ t ]

INSTRUCTIE voor de Bodem van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

Art. i.

De Bodens van het Vertegenwoordigend Lichaam deS Bataaffchen Volks zullen den dienst der beide Kamers onder malkanderen zoodanig verdeden, dat negen van dezelven voor den dienst der Eerfte.en vf voor den dienst van de Tweede Kamer, by afwisfehng geaffecteerd zyn.

2.

Een uur voor dat de refpe&ive Vergaderingen een aanvang nemen, zullen alle de Bodens in hun Comptoir moeten tegenwoordig zyn, en hetzelve onder geen voorwendfel ter verrigting van eigen affaires mogen verlaten , voor dat de Vergadering geëindigd en de Prehdent vertrokken is.

3*

Indien iemand der Bodens door ziekte mogt Verhiriderd worden op het Comptoir tegenwoordig te wezen, zal hv verplicht zyn daarvan tydig aan den Boodichapper van Staat kennis te geven, ten einde zyn dienst onder de overige Bodens behoorlyk worde verdeeld.

Zy zullen zorg dragen, dat zy geduurende deil tyd van hunnen dienst, behoorlyk en kennelyk voorzien zvn met de Busfen, welke hun voor de eerfte reize van weo-en het Vertegenwoordigend Lichaam zullen worden ee*even, doch welke by het verlaten van hunne Posten, ofÖby afïyvigheid aan de Opvolgers zullen moeten worden ter hand geftcld, zonder dat daarvoor iets hoe oofc genaamd zal worden gegeven of genoten.

Zy zullen ftiptelyk en zonder eenig üitftet ten uitvoer brengen de orders, welken hun door de refpe&ve Pre" A lideaa

Sluiten