is toegevoegd aan je favorieten.

De vaderlandsche land en zee courier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JF DE' |

i VADERLANDSCHE I LAND en ZEE I

UC O TT M J JE MA

mVerhandelende in een beknopteZamenhangJ W al het Staats- en Oorlogs - Nieuws vari % I Europa en andere Gewesten, doch in- f yj zonderheid al het geene ten voor- f ft naamfte betrekking heeft tot de J ig geflcltenisfe onzes Vaderlands, |? de Commercie, Navigatie en 1 f andere takken van beftand. f

|| benevens j

fAanmcrkelyke Zaaken, Byzonderheden, Mili-ffl tairePromotiè'n zo te Water als te Land, Zee- ji tydingen , Lyst der Opgebragte Scheepen, H f en andere nuttige Merkwaardigheden. 1

|| Doormengd met Beredeneerde en ffj Politique Refleüiën. I

| Voor de Maand January 1781. Jj

TE ROTTERDAM, fj Rv < A R Y VIS, f.n> in , |li ^y XGERRIT MANHEER./Boekv- J

B