is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER SCHOOLEN. 305

Vraegjes van den gewezen Rotterdamfchen Leeraer Borstius, voor al die, welke uic het beloop der Heilige fchrifc genomen zyn. Met dezen moest men eene opklimming maken en over alle de gefchiedenisfen des Bybels handelen: Hier zyn de kinders vatbaer voor, zy konnen dit in hunne huizen naer lezen en het geen voor hun nog duister is, kan hun gemakkelyk uitgeleid worden : wat is 'er voor de jeugd nuttiger dan ervaren te worden in de gefchiedenisfen der waerheid ? Dus zoude ik de werkjes, die daer over handelen, hier aenbevelen. Hier kan men by doen een eenvoudig Gebedenboekje, waer door dc jeugd geleerd wordt, welke verpligtingen zy Gode en hunne medemenfchen verfchuldigt is: van zulk een werkje voorfpel ik my veel goeds. In het zelve moest de hoogde eenvoudigheid , vergezeld -van den diepden eerbied over al uitblinken. De tael der kinderen, dié altoos oprecht is, moest hier fpreeken. De gebeden moeden naer de jaren der kinderen gefchikt zyn. De Meesters en Ouders moesten 'er zich op toeleggen dat de kinders met eerbied dezelven opzeiden. Het ftaet lief dat de teedere wichtjes tot een kinderlievend God den toevlugt nemen. De menfehen maken in 't gemeen te wcivm. deel. V nig