is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van authentieke en andere stukken, betreffende de zaak tusschen Johannes Henricus Redelinghuijs aan de eene, en Pieter Paulus en Reinier Leendert Bouwens aan de andere zijde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9i )

„ berustte ! blijkens de notulen deezer Vergade.

ring, dog weder van toon veranderd, verdedigers van het Municipaliteits gezach, tegen„ deeze door hen zelf erkende zwakke Vo!ks-Majefteit! — In deeze aanfpraak zegge ik, bij gele. „ genheid dat zij de eerwaardige plaatzen in deeze ,, Vergadering van Prefes en Vice-Prefes verlieten, om anderen te gaan vervullen, waartoe zij door het goede en zo zacht te leiden Volk deezer Stad, met zo veel vertrouwen geroepen waren , — toen herzegge ik, heb ik hen op deeze wijs aan,, gefprooken:

,, Uit aanmerkinge dat gij de betwist wordende jietn van het aanzienlijk en achtenswaardig Folk „ binnen deeze Stad , ook in de nieuwe betrekking ,. waarin gij gefield zijt, met kracht en onbezweeken moed zult deen eerbiedigen, aan allen die de vermctelheid hebben , dezelve met fioutheid aanteran,, den, getroosten wij ons het verlies dat wij lijden , „ met u van ons verwijderd te zien! — dan , zo gij x, immer tot de veragtelijke laagte vervielt, van in „ uwen pa t, de hier zo menigwerf betuigde gevoelens ,, van uw hait te verbannen , en het goede,'— het „ deugdzaume Folk fchandelijk te misleiden, — weet dan ook, dat gii in onzer aller harten gewaarwor„ dingen zult doen geboren worden , welken u zullen „ do. n ondervind n, dat de veragiing van een braaf en misleid Volk verfchrikkelijk is, aan alle de gee„ nen , die gefield om voor 'sFolks heil te waaken, 4> hef&lye iegjtn de eenmaal door hen betuigde gevoe,, lens verraaden kunnen.1" «—— „ paare;,boven, mijne waarde Medeburgers! heb

„ ik