is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en orders voor het garnisoen van Maastricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 67 )

bevinden, om appel te flaan voor aleer de fententie

geprononceert word. N. B. Zo het komt te gebeuren dat den Tambour-Majoor du jour en de Grenadier-Tambours van een Regiment Zwitzers of Grifons zyn, dan moet den Tambour-Majoor en twee Tambours van den regter vleugel dezen poft waar* nemen.

ABT. FIII. Op het oogenblik dat hgt appel goflag§p j$, commandeert den Hoofd-Officier;

3. Pre [ent eert het geweer! En zo ros als de fententie gelefen, '\%

4. Het geweer op fchouder!

N. B. Zo na het publiceren der fententie geen Executie daar aan volgt, en dat den gedetineerden gecondemneert i$ qd opera public a, of anderzints ten eerften word weggebragt, laat den Hoofd - Officier het geweer by den voet en in den arm nemen en heeft gedaan. De Onder-Officiers van de order-week maken op de eerfte tempo van het vierde Commando, die van den regter vleugel links en die van den linker vleugel regts-om, en op het twede tempo marcheren zy Wederom op de plaatzen van waar zy gekomen zyn, formeren aldaar haar twee gelederen, en nemen de heibaarden en geweren by de voet.

ART. IX. Wanneer door de fententie geordonneert is , dar den gedetineerden met fpitsroeden zal a%efit-aft wm-

E 2