Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 230 X

KORT O V E R Z l G T.

H et verdrietelyk verhaal, het welk ik ondernomen heb te doen, zal, naar het my tocfchynt, eiken onzydigen genoegzaam bewyzen, dat, federd ik in dienst trad, ik niets verzuimd heb, om myn Vaderland van nut te zyn. Het zal hem bewyzen , dat ik fteeds aan de zaak der Vryheid getrouw bleef, cn dat ik met alle myne vermogens met den grootften ernst getragt heb, aan het vertrouwen tc beantwoorden, waar mede het Fransch Gemeene-best my vereerde.

In een Gemeene - best opgevoed , het welk meer , dan eene halve eeuw op geheel de magt, welke de Spaanfche Monarchie, alstoen in Europa bezat, op het willekeurig gezag der beide Philips, en dat des Hertogs van Alha zegepraalde, het welk aan alle Natiën een voorbeeld van die godsdienstige verdraagzaamheid en die ftaatkundige Vryheid gaf, waar van de Franfche omwenteling de vrugten aan alle Natiën thans aanbiedt-, doordrongen van de voorbeelden en grondbeginfelen dier Raadpcnftonnarisfen van Holland, die de Vryheid onder haare beroemdfte ilagtöffers telt, en de wysbegeerte en wetenfehappen onder derzelver welfprekendfte begunstiger-s rangfehikken , een Burger van dien vryeri ftaat, wiens vlag voor altyd dooreen de Ruyter en Tromp vermaard gemaakt werd, cn die, door het uitbreiden der weldaaden van den koophandel cn konstcn voor alle de fiaaten van Europa deze twee

bron

Sluiten