Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-(sps 5-

Brief over de natuur van den Christclijken Godsdienst aan de Eerwaarde Mevrouw Howart, Harlingen 1738, 3de Druk, waarbij ook met vrucht kan gelezen worden een ander zoortgelijk werkje , getiteld: De - Godsdienst der Mannen , benevens deszelfs gronden en bewijzen, Harlingen 1737: gelijk mede de Vraagen over den Godsdienst, door de Leeraaren der Christelijke Doopsgezinde Gemeente te Harlingen, Amfterdam en Harlingen 1776,2de Druk , als welke laatften, door eene gepaste aanhaaling van de beste werken , eene uitnemende gelegenheid aan de hand geven , om in dit gewigtig ftuk alle voldoening te erlangen.

Eh wilt gij, eindelijk, mijn' Dochter, uwe begrippen over dat gene, welk gij, na het voorgaande onderzoek, bevonden hebt, tot de egte en onvervalschte waarheden van den Godsdienst te behooren, al verder in orde brengen en bevestigen ; wilt gij denzelven eenen heilrijken invloed verfchaffen op uw geheele leeven, lees dan de voortreflijke werken van Reimarus voornaamjle waarheden van den natuurlijken Godsdienst, Leijden 1765; Jeruzalem's Verhandelingen over de voornaam/Ie waarheden van den Godsdienst, Amft. 1773; Zollikofer's Leerredetien, Amft. 1773 en Her mes godsdienjlig handboek, van welk laatfte onlangs eene nieuwe uitgave te Am* fier dam in 3 deelen verfcheenen is, en welk de naauwkeurige lezing en ernftige overweging van ieder mensch , die waarlijk gelukkig wenscht te worden, dubbel verdient: waarbij ook , ten aanzien der algemeene verplichtingen , met het hoogfte regt verdient'

Sluiten