Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 265

beid , dan eens hooren wij de verkwikkende taal der deelneming aan ons geluk: — dan de, ons bemoedigende , taal der raadgeving , bij twijfelachtige voorvallen en gewichtige ondernemingen: — dan de blijde en gerustltellende taal der vertrooftinge , bij de wederwaardigheden en het dj den dezes leevens.

Ik zal niet noodig hebben, geëerde Lezer! ü nog meer van de waarde en bet nut der fpraake te zeggen , om U van de grootheid en weldaadigheid dezes Godlijken gefchenks te overtuigen. Ik moest aan uwe goede gewaarwordingen twijfelen, wanneer ik vooronderftelde , dat uw hart , bij deze herinneringen , nog geheel ledig van het gevoel der dankbaarheid gebleven was. — Doch wat zijn alle aandoeningen van dankbaarheid der weldaaden , weikeu God ons toedeelt, wanneer wij derzelver rechte gebruik misfen? — De weldaaden van God behoorlijk, dat is, tot dat einde te gebruiken, waartoe zij ons verleend zijn , dit is de waare dankbaarheid , welke God van ons verlangt, en die ons geluk bevordert. Ik zal derhalve nog overwegen, welk het rechte gebruik der Spraak zij.

Wanneer de Mensch de Godlijke weldaad' der fpraak recht wil gebruiken, dan moet hij datgeen fpreken, welk ter eere van zijnen Schepper, ter bevorderinge van waare godsdienfligheid, ftrekt, en welk hem en andere Menfchen wijzer, beter, vergenoegder en gelukkiger maakt. Alles , wat dit niet , of wel het tegendeel daarvan , bedoelt en uitwerkt , moet nimmer van zijne lippen vloeien.

S 4 Het

Sluiten