is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte Latynsche spraakkunst of grammatica voor de schoolen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Tempora. 223

Hierby merke men nog het volgende op:

1) In Brieven fchikken zich de Romeinen naar den Perfoon , "aan welken zy fchryven, gevölglyk a) gebruiken zy het ImperfeBum in plaats van het Praefens in dingen, die wel ten tyde, als zy fchryven, tegenwoordig, maar eene verandering onderworpen zyn , B. v. de lieden vertellen , daar gaat een gerugt, ik ben ziek , ik zal morgen vertrekken enz. homines narrabant, rumor erat , acgrotabam, volebam proficifci of profeBurus eram. Maar by onveranderlyke dingen blyft het Praefens, gelyk deus eft iufius. b) Zy zetten, als zy hunnen vriend iet' zenden, het PerfeBum, alwaar de Nederlander het Praefens neemt, gelyk miji tibi librum: lk zende u hier nevens het boek.

2) Het Praefens ftaat zeer dikwils , even als in 't Nederduitsch, in verhaalen, byzonder levendige, van voorleden zaaken, in plaats van het Imperf'eBum ofPerfeBum: B. v. Caefar legatis imperat beval of beveelt, proficifcitur, confilium convocat cet. daardoor word de handeling den Lezer tegenwoordig.

3) Het Praefens ftaat dikwils in plaats van het Futurum, a) wanneer men van eene toekomende zaak met verzekering fpreekt,' of in aandoening fpreekt, hanc rem non accipis : cras apud fratrem coeno. b) Wanneer het Verbum geen Futurum Infinit. heeft, gelyk fpero, me hoe facere pojfe: doch dit gefchied ook fomtyds, alhoewel er een Futurum is, gelyk fpero, me mox rem accipere.

4) Dikwils ftaat het PerfeBum ConiunBivi voor het Praefens ConiunBivi in deeze fpreekwyzen : dixerit aliquis iemand mogt zeggen: Vix crediderim: ne feceris: fi quis dixerit cet.

5) In de fprcekwyze memini me dicere , legere cet. voor dixiffe cet. is dicere, legere niet het Praefens, maar ImperfeBum. Dit leert de zaak zelve, en de plaats van Cicero ad Div. III, 10. §• 19. ad me adire qnosdam memini, qui dicerent; te weten, om dat dicerent volgt.

6) Het Futurum ftaat dikwils voor het Praefens Imperativi, gelyk valebis, falvebis, facies cet. voor vale cet.

Not.' Dit is het gewoon gebruik der Tempora. Dan de Tempora -worden ook fomtyds op eene harde en ongewoone wyze gebruikt, B. v. Virg. Aen. II, 599. et ni mea cura refiplat, iam flammae tulerint cet. voor reftitiffet,

tulijfet cet. 'Ibid. VI. 292. ni dotta comes admoneat,

irruat et —diverbèret umbras voor admonuijjet, irruiffet, diverberaffet.

II. Van