is toegevoegd aan uw favorieten.

De vryheid, toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ïi8 ) Wankelhar t.

Grootmoedige!

Oproer. Wat gunst! V r ij h e i d tegen den Afgezant.

Gijj trouwlooze Afgezant? Ontvang, ondanks u zelf, het leeven van mijn hand! Spoed u naar uw Vorstin! verhaalze uw wedervaaren! Zeg wie haar Helden, wie haar Rechtbepleiters waarcn! Befchrijf haar 't Straftoneel, voor Oproer opgerigt! Zeg hoe 't beteugeld Graauw, voor mijn vermoogen, zwigt! Hoe ik haar Moorders in mijn ketens heb geklonken ! Hoe 'k mij kon wreeken ,■ en vergifnis heb gefchonken \

En gij, mijn Vrienden! die, {leeds ij vrend voor mijn zaak, U mooglijk ftreelde met rechtvaarde en ftrenge wraak; Aanfchouwt mijn zegepraal! 'kHerfchep hen in mijn Vrinden Jn welkers vijandfchap men dagt mijn val te vinden! En daar de dolk getuigt van mijn onnoozelheid, I s 't dees genaê , die voor mijn Burgerliefde pleit!

Burgerstaat. Ja! Edelmoedige ! men zal aan deeze trekken, De waare Vrijheid en Menschlievendheid ontdekken!

Zij