is toegevoegd aan je favorieten.

De reizende boode

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d et

^rermits ik het zéér nuttig beoordeelt hebr , V dat m de hcedendaagiche Waereld, eene Reizende Boode wee.zjenzal, hy zal dienen tot goraak van alle waare Vaderlanders, maar voor o-eeit Haaters van het Huis van Oranje; hy. zaf zi» bekwaam vinden om Boodfchappcn, Vra"-ten° ja zelfs Brieven met zig te voeren, die tot nut zullen zyn voor alle braave Ingezeetenen onzer Republiek; een ieder Weldenkende zal by deeze Boode zyne meening en denkwys openbaare moogen; den Boode zal nooit mankeeren, wanneer het hem. verzogt werd, om aan alle weldenkende Lieden de mecning en denkwys meede te deelen, het zy men den Boode mondeling fprcekt, het zy men den Boode by Misfive„eenige dcnkwyzen meld, een ieder zal overtuigt zyn van de prompte bediening dezer Boode : weekciyks zal een Blad werden uitgegecven van de wcederwaardigheid dezer Boode^ die Biaaderen zullen genommereërt zyn van N°. i. en zoo voort, echter zal hyzig nimmer ophouden met eenige onwaarheid in zyne Weekelykfche Bladeren te melden. Deeze Bladeren zullen tot nut weezen voor alle waare Vaderlanders, en zullen uitgegeeven worden by alle Vaderlandfche BoekverKoopers, onder den Tytel van de Reizende Boode; de Boode zal ook zorg draagen goede Stof met zig te voeren; wanneer hy zyne Reize voortzetten zal, alle braave Leezers en Leezeresfes draag ik myne aangenoomene poit op, vertrouwt hy die vermaak en nuttigheid hierin «uilen vinden, my-

n°. ï;

AANSPRAAK.

REIZENDE BOODE.