is toegevoegd aan uw favorieten.

De genees- en heelkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEELKUNDE. Ióej

ditzo wel'snacht als 's daags gefchiedt; zo het geene dat geloosd wordt, of raauw of zwart, en, buiten dien ligt en van eenen kwaaden reuk is. Ook is een fchichtige zwarte afgang, naar een zwartdonker bloed gelijkende , of met, of zonder koorts lchadelijk (a). In veele dagen geenen afgang te hebben leert ons dat een fpoedigen buikloop, of een koorts naakende is, Het ftrekt ook dikwerf ter gezondheid

dat

(«) De Medic. Libr. 11. Cap. VUL

Articulorum vero vitia , ut Podagra Chiragrzeque, fi juvenes tentarunt, neque callum induxerunt, folvi posfunt: maximeque torminibus leniuntur, & fi qUocunque modo venter fluit.

Ipfa autem dejeflio fine ulta noxa eft, quae fine febre eft; fi celeiitei definit; fi contteftato ventte nullus motus ejus fentitut; fi exttemam alvum fpititus fequitur. Ac ne toimina quidem peiiculofa funt, fi fanguis & ftrigmenta descendunt, dum fcbris ceteceque acceslïones hujus motbi abfint.

Otis töfohrtio etiam, alvo cita finitur. Omnisque dejeftio lippienti prodeft. Nihil plus adverfusfurditatem, quam biliofa alvus poteft. In eodem morbo peiiculofa funt, tusfis , destillatio ; etiam , quod alias fahitare habetur, fternutamentum. Periculofisfimumque eft, fihaec fecuta fubita dejeftio eft. Quin etiam tormina ab atra bile orfa mortifera funt: aut fi fub his, extenuato jam corpore, fubito nigra alvus profluxit. At intestinorum loevitas periculofior eft, fi frequens dejeftio eft; fi venter omnibus horis & cum fono & fine hoe profluit; fi fimiliter .noftu & interdiu; fi, quod excernitur, aut crudum eft, aut nigrum, &, prater id, etiam loeve& mali odoris. Alvus nigra, fanguini atro fimilis, repentina five cum febre, five etiam fine faac., pernidofa eft.