is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai2(Ao.5^lO GESCHIEDENISSEN DER

verdeeld onder zyne vier Zoonen , Ckeribert, • Guntram , 'SigMri en ChUpcrik. Sigebcrt' werd bezitter van Oost Franhyk, en gevolglyk ook van deeze Landen; by werd echter niet lang daarna door toedoen van Fredegunde Gemaaiin van zynen Broeder ChUpcrik, vreeslyk vermoord,en zyn dood veroorzaakte zeer groote bewegingen •, want zyn Broeder ChiU perik, (telde zig in 't bezit van zyn nagelaaten' erfdeel, en was een Vorst zoo gevreesd, dat noch de Friezen , noch andere Volken, hoe zee* zy onder de Regeering van Sigehertr zig tegen hem verzet hadden, nu niets dor(ten ondernemen ; doch ecu dér Zoonen van Sigebert, die met deszelfs Weduwe en andere Kinderen , door zynen Oom in de gevangenis geworpen was, die hebbende weeten te ontkomen, werd te Mctz, als Opvolger van zynen Vader, onder den naam van Childebcrt den Iï, en als de regtmatige bezitter zyner Vader!yke goederen erkend, en Chi/perik werd kort daarna vermoord. Na den dood van Childebert den II, werd zyn Ryk onder zyne twee Zoonen, Theodebert en Theodorik

ver-