is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418 VERHANDELING OVER GODS

Ook zou deeze ftaat dan op verre na zoo goed niet gefchikt zyn, als tegenwoordig, tot een ftaat van beproeving en een oeffenfchool van deugd. De kwaaden zouden dan veel minder ruimte hebben ; en het zou veel meer door dwang, dan uit verkiezing zyn , zoo de menfehen niet zondigden. Kinderen, die nimmer van onder het oog des vaders kunnen gaan, die zich nooit kunnen verbeelden, alleen en vry te zyn, zyn in geen proefftaat; offchoon zy geen kwaaddoen, zy hebben 'er geen gelegenheid toe, en dit is daarom geen deugd in hun. Zoo het den vader ernft is zyne kinderen deugdzaam te maaken, moet hy hun eenige meerdere ruimte geven, en bezien, hoe zy dan handelen, wanneer zy meenen, dat hy hun hoort nog ziet, dat hy geen acht op hun flaat, of hun niet ftraffen zal. Wanneer wy dit nu overbrengen op de regeering van God, 't geen gemakkelyk gaat, om dat de menfehen in het algemeen toch maar weinig boven kinderen zyn verheven, en veelen hun geheele leven aan kinderlyke gebreeken vaft blyven en kinderachtig handelen, dan is hier uit licht op te maaken; dat, zal deeze ftaat voor hun een eigenlyke ftaat van beproeving zyn, en gefchikt, om hun in zedelyke volmaaktheden te doen vorderen, dat dan de byzondere beftiering van God niet zichtbaar zyn moet, of dat dit oogmerk anderzins geheel zou verydeld worden. Men ftelle eens, dat het Opperwezen ons op alle plaatfen zoo zichtbaare blyken van zyne tegenwoordigheid gave, als men geloofd, dat hy zulks doet aan de bewoonders des Hemels; dat wy in alles tot de kleinfte dingen toe, zyn hand zoo

dui-