is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 441

jdigheid erkenden ; als mede alle dc geenen, welke de echtheid der Paapfche plegtigheden in twijfel trokken.

Een treffend voorbeeld hier van ontmoeten wij in het geval van zekeren lamJiEKT, die voormaals Leeraar geweest was in Engelfche Faktorij te Antwerpen, in Vlaanderen', doch zedert van zijn ampt verlaaten wierdt, omdat hij eenige der Paapiche Lcerftcllingen ontkende. Te Londen wedergekoomen zijnde, hieldt hij, ctlijke jaaren, een fchool op. Op zekeren Zondag Dokter taijlor hebbende hooren prediken, over de weezcnlijke tegenwoordigheid des lichaams van Christus in hetSakrament, zondt hij hem vervolgens eenen brief, inhoudende zijne redenen, om welke hij van hem in gevoelen yerfchilde. Deeze brief wierdt vertoond aan cranmer , die nog ftondt in zijn oud gevoelen raakende de Transfubftantiatie ; deeze ontboodt lambert om met hem een mondgefprek te houden. Cranmer deedt al wat in zijn vermo: gen was, om den man van zijne begrippen af te trekken ; doch alles vrugteloos: want lambert, zijne redeneerkundige vermogens willende vertooncn, beriep zich op den Koning. Dit was zoveel, als uit den regen in een floot te fpringen.

Zeer behaagde lamberts beroepin^ aan den Koning , dewijl dezelve hem de gelegenheid verfchafte om zijne bcdreeyenheid in dc Godgeleerdheid te vertooEe 5 nen.

De

ENGE Lit'HEi E R K.