is toegevoegd aan je favorieten.

Dæmonologische fragmenten of byvoegzels tot de Oudheid- en geneeskundige verhandelingen van [...] Theod. Gerhard Timmermann.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2j4 HET DERDE FRAGMENT. §. 52.

diging myner Leezeren houden, zoo dra ik dezelve wilde geeven.

Wil men dus ook gezond, redelyk en grondig over de gezegdens en het gedrag van onzen Goddelyke Verlosfer, behoudens allen verfchuldigden en diepen eerbied, oordeelen! zoo moet men deezen ftelregel vooral niet uit 'c oog verliezen, maar 'er zich zoo veel mogelyk en doenlyk, ftiptelyk na gedragen. Dan! wanneer men dat doen moet en zal kunnen doen , zoo is het noodzakelyk, dat men deeze locale, perfoneele en toevallige omftandigheden, betrekkingen , enz. ook vooraf kennen moet, om dezelve by de beoordeeling te kunnen tot een grondflag leggen. Laaten wy dus vooraf uit het Gefchiedverhaal der H. Evangelisten en uit andere gefchiedkundige berichten welke wy hebben, die individuele, locale, perfone1e, temporele en toevallige omftandigheden enz. byeen verzamelen, die wy by de eerbiedvolle beoordeeling van de gezegdens en het gedrag onzes Goddelyken Verloslèrs, mede dienen en moeten tot een grondflag leggen! Laaten wy daarmede , eenige andere beweezen' waarheden verbinden, dezelve mede tot grondflagen leggen, en alsdan, en daarnaar de gezegdens en het gedrag van onzen Goddelyken Verlosfer beoordeelen!

r« De gefchiedenis leert ons: dat het grootfte gedeelte van zyne tydgenooten, de dwaaling, raakende de Dasmonen , die zy als met de Moedermelk