is toegevoegd aan je favorieten.

Jaargetyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E II E II F S T. 19 r

„ echter myn vruchtcloozc nafpoorin„ gen nimmer konden ontdekken. Ydele „ wensch! ach! mogt dit dc Dochter zyn"!

Na een ftreng onderzoek vernam hy uit la vin ia dat zy het zelve was, dc Dochter van zynen vriend , den weldaadigen a c a s t o. Maar wie kan het mengfei deihartstochten fchetfen, die zyn hart overweldigden , cn in bccvcndc verrukking door zyne zenuwen zweefden? Nu blaakte zyn gefmoorde vlam openlyk en vrymoedig; en terwyl hy haar gretig van top tot teen befchouwde, borsten by hem te gelyk en liefde en dankbaarheid cn medelyden in traanen uit. Verward en ontzet op zyn plotslyk fchreijen , prykten haar groeijende bekoorlykheden in nog fchooner blos, wanneer de opgetogen en edelmoedige p a l e m o n dus de heilige verrukking van zyne ziel'uitboezemde.

„ En zyt gy dan het dierbaar nakroost „ van acasto? Zyt gy het, die myn „ rustelooze erkentenis zo lang te verj, geefs gezocht heeft? ó Ja, gy zyt het „ zelve. Hemel! gy , het minlyk beeld „ van mynen edelen Vriend, leevende in

„ ie-