is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdoten wegens Rusland. In gemeenzame brieven geschreven uit Petersburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVII. B R I E F, 149

by de vertooning van Le Philofophe Maxi en van Annette en Lubin, door eenige Edelluiden en Dames van den hoogften rang. Zy fpeelden op het Tooneel in het Winterpaleis, en de Keizerin fcheen zeer vermaakt met de vertooninge.

Ik hebbe u voorheen gezegd, dat de laagere ftanden van menfchen in dit Land in eenen ftaat van verachtelyke flaavernye zyn. En het is met dit bericht niet onbeftaanbaar te zeggen, dat veele luiden van den hoogften rang in Rusland op den voet van eene naauwe gemeenzaamheid leeven met zodanigen hunner dienstboden, als hunne gunftelingen worden, en in ftaat zyn om hen te vermaaken met boerten en laagc fnaakeryen, Alle huislyke Dwingelanden, van de dagen der Grieken en Romeinen af, behandelen de flaaven, welken hunne Gunftelingen niet zyn, met de uiterfte geftrengheid, en die in hunne gunst ftaan, met zwakke onbetaamelyke toegeeflykheid. Misfchien zoudt gy in geen ander Land in Europa een netter denkbeeld kunnen verkrygen van het charaéter van eenen flikflooier, dat zo dikwyls ten toon gefteld wordt door de Dichters van Rlyfpelen en Hekelfchriften der Oudheid. De flikflooiers, hier, zyn in het algemeen Franfchen, welker leevendige fnapachtigheid volftrekt noodzaaklyk fchynt tot het vermaak van deeze Grooten , tot welker tafels zy den toegang hebben.

Ondertusfchen, indien de volgende fchets, in een der fraaifte Hekeldichten, waarop eenige taal zich kan beroemen, op werkelyke waarneemingen K 3 §e'