is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van samuHl. aa?

„ zijne Hovelingen te fchenken. — Van xwtHotfdft. „ graanen en wijnbergen, zal hij tienden Vor-MVj^ „ deren, om zijne Hovelingen en Bedienden te

bezoldigen. — Ook zal hij uwe flaaven en i<s. „ flaavinnen, uwe fchoonfte jongelingen, en

uwe ezelen nemen, om ze in zijn werk te „ gebruiken. ~ Ook zal hij de tienden van 17. „ uwe fchaapen eifchen, met één woord, hij

zal u als zijne flaaven houden. — Wan- ïg, „ neer gij dan, over den Koning, dien gij zel„ ven verkozen hebt, klaagen zult, dan zal „ jehova op uwe klagten niet antwoorden."—

Niettegenftaande deze betuiging , wilde het 19. volk echter niet naar SAMUëL hooren , maar bleeven aandringen: „ Neen! wij willen eenen „ Koning hebben! — Wij willen wezen als al- 20. „ le andere volken! — Onze Koning moet on„ ze rechten handhaaven , hij moet aan ons „ hoofd te veld trekken, om onze oorlogen te „ voeren!"— SAMUëL, alle deze gezegden des 21. volks gehoord hebbende, droeg die vervolgends aan jehova voor, waar op jehova hem ant- 22. woordde: „ Geef gehoor aan 's volks eifchen , „ en ftel eenen Koning over hen aan {" — En hier mede liet samucl de Israëiiten gaan, elk naa zijne ftad.

9. saul,