is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

431 OVER DE LEERSTUKKEN

§• 797-

Maer de vraeg is wyders, of God het werk

van eiken dag , op een oogenblik , verricht , dan of Hy daertoe den ganfchen dag, het tydverloop van 24 uuren , hefteed hebbe? Op de laetfte wys begrypen het de naervolgers van cartesius, byzonder ten aenzien van de vyf laetfte daegen, daer het licht, op den eer/ten dag, op Gods AU machtig bevel, oogenblikkelyk te voorfchyn kwam (e).

Dan wy voegen ons, by de zulken , die de zaek, op de eerstgemelde wys , begrypen , dat God naemelyk het werk van eiken dag, op eenen wenk van zynen almachtigen wil, in een oogenblik , verricht hebbe. Dit fchynt veel beeter over een te koomen, met het denkbeeld van Gods oneindig Alvermoogen, met het welk eene achter een volgende en aenhoudende werkzaemheid niet fchynt te ftrooken. De Heilige Schrivt bevestigt deeze gedachte , Pf. XXXIU: 9. De heer fpreekt, en het is er; Hy gebiedt , en het

(laet

(c) wiTTicmus Theol. Pacif. c. 7. §. 71—. all inga lllujlr. Erotem. Dec. 6. b ra u n 1 os Dqqït. Fxd. loc. 5. S- >7—