is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de openbaering. 435

Jlaet er. mose zelvs geevt ook niet duister te kennen , dat God alle de byzonderheeden van zyn werk, op een enkel bevel van zynen Almachtigen wil, hebbe daer gefteld. God zeide niet alleen , op den eerften dag, van het licht, daer zy licht, Gen. I: 3, maer ook op den tweeden dag, daer zy een uitfpanfel, in het midden der waeteren, vs. 6. Op den derden dag zeide God, dat de wateren van onder den hemel, in eene plaetfe, vergaderd worden, en dat het drooge gezien worde ; ende het was alzo, vs. 9. Wyders zeide God, op dien zelvden derden dag , dat de aerde uitfchiete grasfcheutkens, kruid zaed zaeiende , vruchtbaer geboomte , draegende vrucht naer zynen aert , welke zaed daerin zy op de aerde, en het was alzo, vs. n. God zeide, op den vierden dag, dat er lichten zyn, in het uitfpanfel des hemels — en het was alzoo, vs. 14, 15, enz.

De tegenbedenkingen verdienen evenwel eenige opmerking.

Dan zou God, zegt men, telkens den geheelen dag gerust hebben, alleen één oogenblik uitgezonderd , op het welk Hy eenig werk hervoortbracht. Maer deeze zwaerigheid, indien zy zodaenig mogt weezen , blyvt ook by hen , die eene aenhoudende werkzaemheid veronderftellen , ten aenzien van den eerften dag, op welken God het vu. deel. Ee 2