is toegevoegd aan je favorieten.

Secretarij der Hollandsche voogdijen ontslooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLANDSCHE VOOGDIJEN. 93

voogdijfchap aan een ongeneeslijke kwaal laboreert, zulks als een wettige reden van excufatie ter ontfla. ging van dien allegeeren kan ? En is in questien van die nature te meermalen voor het affirmative bij ge. wijsde van den Rechter verdaan, gelijk ook als wettige excufabele redenen tot het declineren van een voogdijfchap , welke zelden gecontradiceert worden, plaats vinden moet ten opzigre van domme, dove, en blinde , mitsgaders van perfoonen , welke niet fchrijven nog lezen kunnen , als zijnde het gebruik: der zintuigen zoo wel als de kundigheid van het lezen en fchrijven , altemaal noodzakelijke requifiten, welke tot het bekleeden en waarneemen van hunne adminijlreerende voogdijfchappen behoord. Voor weinig jaren geleden, is er| Litiscontedatie ontdaan, in het geval van Testamentaire voogdijfchap, alwaar twee adminidreerende voogden waren aangedeld, waar van de een ondanks zijne gebragte frivole redenen van excufatie, door den Regter gedwongen wierd de voogdij te moeten aannemen, terwijl de andere voogd eenige gelden der pupillen, behoorende tot bet aandeel zijner adminidratie tot zijn particulier voordeel gebruikt had, en daar op infolvent geraakte ; en wierd vervolgensde vraag of de eerde voogd, die zig voor de aanvaarding geëxcufeerd had, tot vergoeding daar van kon worden gecondringeerd, aan het oordeel van zes Neutrale Rechtsgeleerden overgelaten, die voor advijs in deze zake uitbrachten dat de niet infolvente voogd alfchoon zig geëxcufeerd hebbende , in alle de fchade en nadeelen door den infolventen voogd veroorzaakt, ten behoeve der pupillen gehouden was, gelijk naderhand indiervoegen bij vonnisfe van den Rechter