is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vyftiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 437

der Reverzaal op hunne kosten geliefden te' geeven, gelyk gunftig werd toegedaan; zo dat het algemeene Reverzaal door de byzondere betaalde Reverzaalen wierd gemortificeerd.

Dus werd deeze zaak afgedaan tot wederzyds nut der Kontrahenten : want zo men t geld rekent tegen 3 ten honderd, zo zal het Land door het Reëel, den 4often penning en andere belastingen , jaarlyks meer dan 4000 guldens winnen, en mogelyk thans veel meer , indien men in aanmerking neemt de vermeerderde waarde van 't Reëel en van den veertigften penning binnen korte jaaren , zo door de hoogte der tegenwoordige huuren, als de vermeerdering van de waarde der Land goederen. De Bildtlieden daarentegen, hunne landen nu als hunne eigene befchouwende, hebben den Landbouw na dien tyd merkelyk verbeterd, en veele zyn , zo door meerder yver, als door voorfpoedige tyden, van gemeene ryke lieden geworden , die Landhoeven van groote waarde in eigendom bezitten.

De bewooners van deezen vetten hoek lands, ten grooten deele, Hollanders van oorfprong zynde, vallen nog hedendaags, zo door hunnen tongval als kleedinge, van de overige Friezen, by hen Oudlanders genoemd, ligtelyk te onderfcheiden, gelyk ze daarmede ook zelden , door huwelyken, zich vermaagfehappen.

Hedendaags wordt het Bildt verdeeld in 't Oude Bildr, het Nieuwe Bildt , de Oude en de Nieuwe Polder, 't Oude Bildt is dat gedeelte r 't welk het eerst van allen bedykt, endoor den Hertog van Saxen verpacht is : hetzelve is in Ee 5 't ge-

t Bildt.