is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool, en rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 tweede r e a d w y z Ë r. ,

zy loopen en vlugten. 620, 621,. Flun vleesch is aangenaam. 621

Bertebeesidrift, eene rivier in Houtniquasland. 30Ö * Hesfaquaskloof. 255. Waarfchynlyk eertyds de zetel» plaats der Heslequaskloof Hottentotten. 255 , 256

Heupen aar,, een jaagcr, door de Kaffers overvallen en gedood. 579

ffeuy', eene ffeenachtige valei. 498

Hexenrivier. 586. en aant.

Hitten, voorbeelden van fleike hitte, in de Kaap< fehe gewesten. 537. 546. 561

Hond, op de reize naar den Zuidpool, geflagt en gegeeten, 109, 11c

Bomen-, wilde, zyn zeer fchandelyke roofdieren in Afrika, 188 Zy tasten niet alleen fchaapen en geiten aan, ald Maar ook grooter tamme en wilde dieren, ald. Zy jaagen met onderlinge overeen-' itemming. ald. Zyn altyd mager aM. Kcne groo■tere foort derzelven. 189. Men heeft ze nog" niet zoeken tam te maaken. ald.

Honigklip, eene groene vlakte. 280

Honigwyzer, natuurlyke hiftorie van dien vogel. 658, 667

Hoorns-kaap, op Terra del Fuego, 121

Hoornvee, het, der Hottentotten waarom zoo weinig ontaart. 2-87

Hop, Hekd. dagboek in het land der Namacquas. 5/7 *

Botientetten'zyn de oorfpronglyke bewooners van het zuidlyk deel van Afrit a, 2 1 1. Hunne ligchaams-

. geftalte'. 2'r2. Het,karakteristieke in hunr.e gehalte. ald. Hebben kleine handen en voeten- ald. Platten neus. ald. Zwarte oogen. ald. Zyn geelbruin van kleur. ald. Hébben geene groote "lippen. 213. Hunne gezigtstrekken' wat aanduiden, ald. Hun hair is bykans als wol, doch hard- ald. Hebben geenen baard, ald: Twee vcrtelfels nopens hen wederlegd. 'ald'. Vróuwen hebben geen vleefchen , voorhangfel. ald. De Jefuit P. Tachard heeft het gemelde verdichtfel eerst uitgevonden. 214. ' aant. Kol be heeft het bekrachtigd, ald. Buffon