is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de kerkzeden, gewoonten, en godsdienstplegtigheden[!] van alle oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA. xoj)

werpen waren , om geregelde Godsdienstplichten të kunnen aanneemen : de Jooden en Egyptenaaren handelden toen plichtmaatiger omtrent deze Heidenen, als veelen onder onze Christenen. Nu zyn zy,helaas ! zeer verre van het fpoor der reden afgedwaald , en het ftaat te vreezen dat zy 'er verder vah zullen afwyken, indien de Goddelyke Voorzienigheid zulks nier verhoede.

Wat de Guineezen aangaat, deze hebben boeken noch fchriften, zelfs geene burgerlyke wetten , nogthans zyn zy niet van allen Godsdienst ontbloot. De dingsdag word by hen afgezonderd, om op dezelve' hunne Fetiches te vereeren. Men danst op dien dag,> ook worden 'er hunne kinderen op befneden. Dé Fetiches zyn byzondere Godheden der Negers , ent hebben met de Faunen en Boschgoden der ouden , veel overeenkomst. Zy wederfpreeken eene Goddelyke Voorzienigheid, en aanbidden de Aarde, 't water en de planeeten. Wanneer zy de Fetichet verëeren , plengen zy een glaspalmwyn;dezwaardvisch, fommige vogelen , en eenige fteenen behoa» ren onder hunne Fetiches. Zy offeren de boomen , die hunne heuvelen en bergen befchermen , 'er de belagchelykfle plechtigheden by verrichtende.

Op den dingsdag komen de Negers op een vier- ' kante plaats by elkander, op welks midden een gewyde boom ftaat , wordende de boom van Fetiche genaamd.- Aan de voet van deze word eene tafel gezet, welks Voet kroonsgewyze met takken omvlochten is. De tafel is voorzien met ryst enpalm-

wyn ,