is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de kerkzeden, gewoonten, en godsdienstplegtigheden[!] van alle oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü* GODSDIENSTEN

verbintenis zullen aangaan , fnyden zy eenige küi= kens de hals af, drinken derzelver bloed, eeten het vleesch , dat gebraden word , gezamèntlyk cp i verdeelen de beenderen, welke zorgvuldig bewaard worden. Wanneer het verdrag door een der paftyeri verbroken word , zend de beledigde zyne kuikenbeenderen den verbreeker t'huis, ten beWyze dat hy zyne eer Verbeurd heeft. De Negers van Formofo ch Jwbojiné, maaken, als zy een eed zweeren, eene infnyding in een hunner armen, en zuigen het bloed liit de wonde.

De Guineezen doen nooit eene onderneeming zonder hunne Goden geofferd te hebben. Dy, die tot een Ryksgroote of Edelman word aangefteld , is verplicht, aan den gantfehen adel , een' hond, een fchaap, en een koe te fchenken; het volk word op ten prachtig' gastmaal onthaald. Öp hunne plechtige feestdagen onderfcheiden zig de Edellieden vari het gemèeiie volk, door hun ligchaam met witte ent roode ftreepen te befchilderen , en hunne halzen met van itroo gevlochten kranfen té behangen.

De befhydenis word aan beide fexen uitgeoefend. Zo dra de Jongelingen voor hun beftaari kunnen zorgen, doen de ouders poogingen om hem van eert wyf te voorzien. Indien de jonge lieden behaagen in elkander hebben , word de maagd ten huwelyk verzocht. Haare toeftemming gegeven hebbende , komen de orders en het jonge paar by eikander. Dc Priefter bied hen eenige Fetiches aan , en' de Bruid belooft haaren Bruidegom ftandvaftig te zullen be~

minnen t